Lidmaatschap   Seizoen 2023-2024

HOE AANSLUITEN BIJ vzw BBC AS

Om als speler de kans te krijgen aan de competitiewedstrijden deel te nemen, is het noodzakelijk aan een aantal administratieve formaliteiten (aansluiting, lidgeld, medische keuring) te voldoen.
Ter verduidelijking wensen wij hier ouders, spelers en andere belanghebbenden de nodige informatie te bieden aangaande deze formaliteiten.

Aansluiten :

Vanaf de leeftijd van 6 jaar kan ieder kind zich aansluiten bij vzw BBC AS.
Vooraleer aan te sluiten, krijgt het kind gedurende een viertal trainingen de kans te ervaren of deze sport hem/haar ligt.
Tijdens deze vier trainingen is het kind nog NIET verzekerd door de club en gebeurt de sportbeoefening op eigen risico.
vzw BBC AS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen.

De club behoudt zich het recht om inschrijvingen te weigeren indien het team waarvoor de kandidaat-speler zich aanbiedt reeds volzet is.

Indien deze eerste ervaring meevalt, zal worden gevraagd een licentieformulier in te vullen als lid van de club.
Deze licentie, samen met een medisch getuigschrift en het betalen van het lidgeld, geeft het kind de toelating deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden.
Belangrijk : Je kan pas deelnemen aan een competitiewedstrijd drie dagen nadat je aansluitingsformulier werd verzonden.

Lidgelden :

Van zodra U (of uw kind) aangesloten is bij de Basketbal.Vlaanderen, kan U (of uw kind) bij ongeval genieten van een verzekering 'lichamelijke letsels' of 'burgerrechterlijke aansprakelijkheid', beiden afgesloten via Basketbal.Vlaanderen bij de verzekeringsmaatschappij ETHIAS. Deze aansluiting gebeurt via de secretaris die de nodige papieren zal opmaken en aan de betreffende instanties zal doorgeven.
Vanaf dat ogenblik moet er ook lidgeld betaald worden. Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald en bedraagt voor het seizoen 2022-2023:

Jeugd + Seniors :
       1ste lid : 250,00
       2de en volgende leden van hetzelfde samenwonende gezin : 230,00

U08 / Peanuts :
       220,00
       (Indien gewenst kan dit lidgeld, enkel voor nieuwe leden, in 2 delen van 110 (Augustus-December / Januari-Mei) betaald worden, na akkoord van de penningmeester).

Bij BBC As werken we met een voorschot op het lidgeld in mei als engagement. Het saldo is te betalen in augustus.
De tijdige betaling van dit voorschot geldt als bevestiging voor jullie deelname aan het volgend seizoen.
In juni dient de club immers door te geven aan Basketbal Vlaanderen welke leden ingeschreven wensen te blijven als lid.
Leden die niet betalen, worden automatisch uitgeschreven. Herinschrijving betekent extra kosten voor het lid.
Voor de start van de competitie in september, moet het tweede deel van het lidgeld gestort worden.

De betaling gebeurt door overschrijving op de rekening bij BELFIUS (IBAN : BE12 0682 1325 1392 - BIC : GKCCBEBB) van vzw BBC AS, met duidelijke vermelding van naam en voornaam van de speler in de mededeling.

In het lidgeld is inbegrepen :
  een spelerslicentie bij Basketbal.Vlaanderen
  een verzekering bij Ethias (via Basketbal.Vlaanderen) voor lichamelijke ongevallen en burgelijke aansprakelijkheid
  alle trainingen (minimum 2 x per week)
  alle wedstrijden (oefenwedstrijden, bekerwedstrijden, competitiewedstrijden, tornooien)
  de onkostenvergoedingen van de opgeleide en gediplomeerde trainers
  de onkosten van de scheidsrechters
  het ter beschikking stellen van de wedstrijdkledij
  het gebruik van de sporthal
Stages die de club bijkomend inricht, zijn niet inbegrepen in het lidgeld.

Na akkoord van penningmeester / voorzitter is het mogelijk een regeling te bekomen voor een gespreide betaling van het lidgeld. Dit geldt enkel het 1ste aansluitingsjaar voor nieuwe leden.
Er worden geen verminderingen toegestaan voor spelers die maar gedeeltelijk de trainingen kunnen volgen.
Eveneens zal er geen terugbetaling van (een deel) het lidgeld zijn als de speler wegens ketsuur of ziekte niet meer kan deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden.
Een deel van het lidgeld kan gerecupeerd worden via het ziekenfonds. Bezorg ons tijdig uw ziekenfondsattest ter ondertekening.
Een speler die niet in orde is met zijn lidgeld is niet verzekerd en kan dus niet meespelen (geen trainingen en geen wedstrijden) !!

Ongevallen :

Als ingeschreven speler bij Basketbal.Vlaanderen ben je verzekerd tegen ongevallen en kwetsuren.
Elk ongeval met dokterstussenkomst, moet binnen de zeven werkdagen aan de verzekering gemeld worden.
Aangifteformulieren kunnen gedownload worden via deze website onder de rubriek 'ClubInfo / Nuttige Documenten' of zijn verkrijgbaar bij de secretaris.
Het ingevulde formulier moet binnengebracht worden bij de secretaris.

Huishoudelijk reglement :

Bij elke organisatie horen enkele afspraken en regels die voor een goed verloop en een gezellige sfeer zorgen.
Onze club heeft deze regels verzameld in haar Huishoudelijk Reglement en Gedragsregels.
Door de betaling van je lidgeld, aanvaard je deze reglementen !

Uitschrijven :

Je kan je als lid uitschrijven bij de club, van 1 mei tot 31 mei. Hiervoor moet je een aangetekende brief schrijven gericht aan de clubsecretaris.
Ook als je wil muteren naar een andere club, moet je deze procedure volgen.

3 bezoekers online


BBC AS Documenten

- > Medisch Attest - Seizoen 2023-2024
  - Enkel nodig voor :
      ·  Spelers geboren in 2005 en 2009 !
      ·  Bij eerste aansluiting !


BBC AS Nieuwsbrief

- > Momenteel geen nieuwsbrieven

Volg ons ook op Facebook