Updated : 22 July 2020

Privacyverklaring

Algemeen

In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Persoonsgegevens

vzw BBC AS hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de Europese richtlijn van 1995 tot bescherming van persoonsgegevens.
vzw BBC AS geeft u daarbij de volgende waarborgen:
• Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
• De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
• Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.
• U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Richt daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek naar het maatschappelijk adres van de vzw BBC AS.

Cookies

Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. vzw BBC AS maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser. Wilt u geen cookies accepteren, dan hebt u altijd de mogelijkheid dit aan te geven in uw browser. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de websites niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Foto's

Op de website publiceren we regelmatig foto's van onze activiteiten. Indien u als betrokkene toch een bezwaar hebt tegen publicatie, contacteer dan vzw BBC AS. De foto waarop u bent afgebeeld, zal dan onmiddellijk van onze website verwijderd worden.

Links naar andere websites

Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft vzw BBC AS geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

vzw BBC AS behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen. De gebruikers worden hiervan op de hoogte gesteld op de website of via e-mail. De privacy regeling is steeds te consulteren via onze website www.bbcas.be.


1 bezoeker online


BBC AS Documenten

- > Momenteel geen documenten


BBC AS Nieuwsbrief

- > Momenteel geen nieuwsbrieven

Volg ons ook op Facebook